Izuzeće za terapeutsku upotrebu (TUE) važi za sve supstance ili metode koje se nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava a koje sportista mora da uzima zbog određenog stanja ili bolesti.

Lista zabranjenih doping sredstava: www.adas.org.rs/wp-content/uploads/dokumenti/pravilnik-o-lzd…

Sportisti se može odobriti korišćenje zabranjenih supstanci i/ili metoda koje se nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava u terapijske svrhe (TUE), u slučaju kada za to postoji jasna i nužna medicinska potreba (indikacija).

Koji su kriterijumi za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu?

TUE se odobrava isklјučivo ako sportista može da dokaže da je svaki od sledećih kriterijuma zadovolјen:

 • Neuzimanje zabranjenih supstanci ili metoda značajno bi pogoršalo zdravlјe sportiste
 • Terapijsko korišćenje zabranjenih doping supstanci i/ili metoda neće izazvati nikakvo dodatno pobolјšanje sportskih sposobnosti
 • Ne postoji adekvatna terapijska alternativa zabranjenoj doping supstanci i/ili metodi
 • Neophodnost korišćenja zabranjenih doping supstanci i/ili metoda nije posledica njihovog prethodnog neterapeutskog korišćenja

Za koje sve bolesti sportisti treba da traže TUE odobrenje?

Najčešće bolesti za koje se zahteva TUE prema pravilima Svetske antidoping agencije Ime zabranjene supstance koja se koristi kao lek
Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) Methylphenidate, Amphetamine
Hipofunkcija nadbubrega – adrenalna insuficijencija Glucocorticosteroids, Testosterone, Gestagens, Spironolactone
Anafilaktički šok Epinephrine (Adrenaline), Systemic Glucocorticosteroids
Androgena deficijencija – Muški hipogonadizam Testosterone; Human Chorionic Gonadotropin
Arterijska hipertenzija – povišen pritisak Beta-blockers, Diuretics
Astma Beta-2 agonists, Glucocorticosteroids
Diabetes Mellitus – Šećerna bolest Insulin
Transseksualci sportisti – iz žena u muškarce Testosterone
Deficijencija hormona rasta (odrasli) Recombinant growth hormone
Deficijencija hormona rasta (deca i adolescenti) Recombinant hGH
Neplodnost/Sindrom policističnih jajnika Clomiphene citrate, Spironolactone
Zapalјenske bolesti creva (IBD) Glucocorticosteroids
Intravenske infuzije Intravenske infuzije – injekcije preko >50 mL tokom 6h
Poremećaji spavanja Modafinil, Dexamphetamine, Methylphenidate
Kašalј posle infekcije Oral glucocorticosteroids
Mišićno-koštane povrede Glucocorticosteroids, Narcotic analgesics
Transplantacija bubrega Glucocorticoids, Beta-Blockers, Diuretics, Erythropoietin
Sinuzitis/Rinosinuzitis Oralni decongestiv (pseudoephedrine)

Kome sportista treba da prijavi TUE?

image1Zahtev za odobravanje TUE može se podneti samo jednoj nadležnoj antidoping organizaciji.

Sportisti međunarodnog ranga zahtev za odobravanje TUE podnose nadležnom međunarodnoj sportskom savezu.

Sportisti nacionalnog ranga podnese zahtev za odobravanje TUE Antidoping agenciji Republike Srbije koja ima Odbor za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu.

Svetska antidoping agencija ima pravo da preispita, na sopstvenu inicijativu, i preinači odluku TUE Odbora o odobrenju TUE bilo kom sportisti, međunarodnog ili nacionalnog ranga, ukoliko ona ne odgovara međunarodnim standardima za TUE odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

Kada treba da se prijavi TUE?

Sportista mora da traži zahtev za TUE pre upotrebe ili pre dolaska u posed zabranjenje supstance ili metode, osim ako ne postoji izuzetak vezan za retroaktivan TUE. U slučaju upotrebe zabranjenih doping sredstava u stanju nužde sportisti može da se odobri retroaktivni TUE.

Ukoliko je u pitanju supstanca ili metod zabranjen samo na takmičenju, izuzetak za terapeutsku upotrebu mora da se zahteva barem 30 dana pre sledećeg sportskog takmičenja.

image2

image3

Kako se prijavlјuje TUE?

TUE Odbor će razmatrati samo one zahteve koji sadrže: kompletno popunjen Obrazac za odobrenje TUE, podnet u originalu i potpisan od strane nadležnog lekara i podnosioca zahteva, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, i priloženu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Za svaku prijavu TUE sportista i njegov lekar treba da popune TUE obrazac.

Medicinsko stanje sportiste mora biti dijagnostikovano u skladu sa postojećim međunarodnim standardima i vodičima dobre lekarske prakse Svetske antidoping agencije (WADA) dostupnim na njihovom zvaničnom sajtu – „Medical Information to Support the Decisions of TUECs”

Kad god je to moguće, ove preporuke treba pratiti u potpunosti i uz odgovarajuću validnu medicinsku dokumentaciju.

Za dijagnozu astme WADA zahteva metaholinski bronhoprovokacioni test, pri čemu terbutalin i formoterol i dalјe zahtevaju prijavu TUE.

STROGO VODITI RAČUNA O LEKOVIMA ZA PREHLADU I GRIP KOJI U SEBI SADRŽE PSEUDOEFEDRIN I EFEDRIN JER ONI SPADAJU U GRUPU STIMULANSA I ZABRANјENI SU NA TAKMIČENјU!!!

Da li je dozvolјena topička primena leka u vidu spreja, gelova i krema?

Topička (aplikacija leka u vidu spreja, krema, gelova i masti) je dozvolјena i ne zahteva prijavu Izuzetka za terapeutsku upotrebu. Najčešće su u pitanju lekovi koji u sebi imaju glukokorikoide i njihova lokalna primena nije zabranjena.

Međutim, topička i lokalna primena lekova koji u sebi imaju supstance za zabranjene liste, može dovesti do doping pozitivnog rezultata i zahteva visok stepen opreza! Slučaj doping pozitivnog sportiste kod nas koji je koristio lek Rinofluimucil (acetilcistein i tuaminoheptan) u vidu nazalnog spreja je uslovio da obavestimo sve o mogućim posledicama korišćenja leka bez lekarskog nadzora i konsultovanja ADAS. Na kutiji ovog leka, kao i u njegovom upustvu, jasno je naznačeno da sadrži doping supstancu tuaminoheptan, koja prema zabranjenoj listi spada u grupu stimulansa. Iako je sportista koristio ovaj lek u vidu nazalnog spreja, resorpcija leka je bila značajna, i dovela je do sistemskog delovanja i doping pozitivnog slučaja.

Da li je dozvolјena lokalna primena glukokortikoida?

Dozvolјena je. Zabranjeni su glukokortikoidi ako se primenjuju oralnim, intravenskim, intramuskularnim ili rektalnim putem.

Koji su beta-2 agonisti u terapiji astme zabranjeni?

Zabranjeni su svi beta-2 agonisti, uklјučujući oba optička izomera (npr. d- i l-) kada je to od značaja, osim:

 • Salbutamola unetog inhalatornim putem (maksimalno 1600 mikrograma tokom 24 h)
 • Formoterola unetog inhalatornim putem (maksimalno 54 mikrograma unete količine tokom 24 h)
 • Salmeterola unetog putem inhalacije u skladu sa preporučenim terapijskim protokolom proizvođača.

To znači da terapijska primena salbutamola, formoterola i salmeterola nije zabranjena!

Prisustvo salbutamola u urinu u koncentraciji većoj od 1000 ng/ml ili formoterola u koncentraciji većoj od 40 ng/ml će se smatrati nepovolјnim analitičkim nalazom, a ne posledicom terapijske primene.

Šta je novo u TUE proceduri od 2015. godine zbog primene novog Svetskog antidoping Kodeksa?

 • Nema većih promena u kriterijumima za odobrenje TUE ili u procesu prijave TUE
 • Retoraktivni TUE je moguć samo u tačno određenim hitnim situacijama
 • Svaka NADO, IF i velika internacionalna takmičenja imaju svoju TUE nadležnost
 • Svaka NADO, IF i organizatori velikih internacionalnih takmičenja moraju međusobno da priznaju TUE ukoliko zadovolјava sve ISTUE kriterijume
 • WADA i KAS rešavaju sporove i žalbe oko TUE
 • TUE procedura treba ba bude jednostavnija i prilagođena sportisti

image4
Pogledajte prezentaciju pod nazivom „Izmene Kodeksa vezano za Izuzeće radi terapijske upotrebe (ISTUE)”
Analiza 200 TUE u Srbiji
Informacije o TUE na WADA sajtu: www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/therapeutic-u…

Više informacija o procesu prijave TUE možete naći u Pravilniku o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu

Popunjene obrasce i odgovarajuću dokumentaciju treba poslati na jedan od 3 načina:

 1. faks: +381 (0)11 4064 136
 2. imejl: test.grupa@adas.org.rs
 3. ili adresu ADAS:
  Trg Republike 3
  11000 Beograd
  Srbija