SVETSKI ANTIDOPING KODEKS

ZAKONI

STRATEGIJA

PRAVILNICI

STATUT

TUE

MODELI SPORTSKIH PRAVILA

Ovde možete preuzeti modele sportskih pravila, programa i odluke koje nacionalni sportski savezi moraju da donesu u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju dopinga u sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2014), odnosno do 22. 4. 2015. godine.

Model Pravilnika o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila je izrađen u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza, što je i obaveza saveza shodno članu 10. Zakona, a primeren je i timskim i individualnim sportovima. Model je pripremljen na taj način da savez treba da na prvoj stranici na dva mesta unese naziv saveza i da se u članu 38. opredeli za odgovarajuću verziju zavisno od toga da li je u pitanju timski ili individualni sport. Obaveza uniformnosti koju nameće Svetski antidoping kodeks omogućava ovakav precizan model pravila.

Po usvajanju i stupanju na snagu Pravilnika, isti dostaviti u roku od 15 dana ministarstvu nadležnom za poslove sporta i Antidoping agenciji.

NAPOMENA: Model pravila nije namenjen sportovima u kome se takmiče životinje.

Model Programa antidoping delovanja je dat u osnovnim crtama i potrebno je da ga savezi prilagode svojim potrebama, aktivnostima i ciljevima.

Po usvajanju, Program dostaviti Antidoping agenciji u roku od 15 dana.

Odluku o imenovanju lica potrebno je dostaviti Antidoping agenciji, sa kontakt podacima imenovanog lica.

WADA

OSTALO