2018


ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.1.1/2018 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Медицински материјал 1. китови за допинг контролу Људи 2. китови за допинг контролу коња 3. пратећа опрема за допинг контролу.

Ознака из ОРН-а: ЛА21 – За лабораторијске намене

Позивамо вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, која се може преузети избором на одговарајући линк.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

PUBLIC PROCUREMENT No. 1.1.1/2018 LOW VALUE PROCUREMENT

Medical supplies 1. doping control kits for humans 2. doping control kits for horses 3. accessories for doping control

Common Procurement Vocabulary: LA21– For laboratory usage

We invite you to provide the bid according to instructions from tender documents, available on this page.

INVITATION – translation in english

TENDER DOCUMENTS – translation in english

DECISION ON AWARDING THE CONTRACT – translation in english


ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.1/2018 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуге доставе пакета
Достава узорака са допинг контрола у акредитоване лабораторије у иностранству

Ознака из ОРН-а: 64121200 – Услуге доставе пакета

Позивамо вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, која се може преузети избором на одговарајући линк.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Привредно друштво Cargo-partner д.о.о. Београд упутило је дана 20.2.2018. године наручиоцу захтев за додатним информацијама следеће садржине:
„Сходно тренутно актуелној јавној набавци Услуге доставе пакета, молим Вас за инфо да ли ми као транспортна и логистичка компанија можемо да учествујемо? ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2018
Наш матични број 17561545, шифра делатности 5229”

Дана 21.2.2018. године, од стране наручиоца дат је следећи одговор:
“У члану 4. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) утврђено је “Друштво има претежну делатност, која се региструје у складу са законом о регистрацији, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.”
Из наведеног произилази да привредно друштво које испуњава све услове из конкурсне документације за предметну јавну набавку, а између осталог и да се активно бави делатношћу 5320 поштанске активности комерцијалног сервиса, и које може да пружи услугу описану у техничкој спецификацији – може да учествује као понуђач у поступку, без обзира на то која му је регистрована претежна делатност.”


ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.3/2018 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Лабораторијска анализа допинг узорака коња

Анализа крви и урина коња у акредитованој лабораторији за анализе допинг узорака коња

Ознака из ОРН-а: 92600000 – Услуге у области спорта

Позивамо вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, која се може преузети избором на одговарајући линк.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

PUBLIC PROCUREMENT No. 1.2.3/2018 LOW VALUE PROCUREMENT

Laboratory doping control analysis for horses

Analysis of Blood and Urine of horses in Laboratory accredited for doping control analysis for horses

Common Procurement Vocabulary: 92600000 – Services in field of sports

We invite you to provide the bid according to instructions from tender documents, available on this page.

INVITATION – translation in english

TENDER DOCUMENTS – translation in english

DECISION ON AWARDING THE CONTRACT – translation in english


ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.2/2018 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Лабораторијска анализа допинг узорака спортиста – Анализа крви и урина спортиста у акредитованој лабораторији од стране Светске антидопинг агенције.

Ознака из ОРН-а: 92600000 – Услуге у области спорта

Позивамо вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, која се може преузети избором на одговарајући линк.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

PUBLIC PROCUREMENT No. 1.2.2/2018 OPEN PROCEDURE

Laboratory doping control analysis, Analysis of Blood and Urine of athletes in Laboratory accredited by the World Anti-Doping Agency

Common Procurement Vocabulary: 92600000 – Services in field of sports

We invite you to provide the bid according to instructions from tender documents, available on this page.

INVITATION – translation in english

TENDER DOCUMENTS – translation in english

DECISION ON AWARDING THE CONTRACT – translation in english


План јавних набавки за 2018.


2017 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2016 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2015 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2014 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)


Овде можете преузети Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Антидопинг агенције Републике Србије (децембар 2015.)