Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са чланом 15. став 2, чланом 31. став 1. и чланом 34. став 1. Закона о спречавању допинга у спорту, обавља следеће послове:

 1. уређује,одређује, организује и спроводи допинг контролу на спортским такмичењима, осим оне коју спроводи надлежни међународни спортски савез на међународним такмичењима која се организују у Републици;
 2. уређује, одређује, организује и спроводи допинг контролу изван спортских такмичења;
 3. именује стручна лица овлашћена за обављање допинг контроле (контролоре), установљава и издаје им легитимације и брине се о њиховом сталном стручном оспособљавању и усавршавању;
 4. одређује организације у којима ће се обавити анализа допинг узорака спортиста;
 5. утврђује одговорност лица које је учинило повреду антидопинг правила, у случају да надлежна спортска асоцијација не изрекне мере и одлучује по жалби на меру коју је изрекла национална спортска асоцијација, осим ако у складу са законом није одређена, односно уговорена надлежност међународне спортске арбитраже за одлучивање по жалби; уређује поступак у којем изриче мере и одлучује по жалбама;
 6. предузима мере за смањење допинга у спорту и његово дугорочно отклањање;
 7. објашњава шта се под одређеним појмом везаним за проблем допинга у спорту подразумева;
 8. стара се о обезбеђењу потребне опреме за анализу допинг узорака и потребних средстава за антидопинг контролу;
 9. остварује увид у организовање и спровођење допинг контроле на међународним такмичењима која се организују у Републици;
 10. утврђује годишњи план допинг контроле коју спроводи;
 11. издаје службени билтен;
 12. остварује међународну стручну сарадњу на питањима која су везана за спречавање допинга у спорту и закључује споразуме о тестирању;
 13. остварује сарадњу са заинтересованим владиним и невладиним организацијама у вези са спречавањем допинга у спорту и оштећењем здравља спортиста употребом допинга;
 14. организује образовне и друге кампање против допинга у спорту;
 15. информише јавност о активностима које се предузимају против допинга у спорту;
 16. даје препоруке и савете за предузимање мера од стране државних органа и организација у области спорта у циљу спречавања допинга у спорту;
 17. организује истраживања, саветовања, семинаре, округле столове и издаје публикације о питањима везаним за борбу против допинга у спорту;
 18. прати и прикупља информације у вези са законским и другим мерама које се у другим земљама и међународним организацијама предузимају у борби против допинга у спорту;
 19. прати и прикупља информације о мерама које државни органи и организације у области спорта предузимају у борби против допинга у спорту;
 20. утврђује изглед знака упозорења који се ставља на производе који се стављају у промет а у себи садрже забрањене допинг супстанце;
 21. утврђује Листу забрањених допинг средстава;
 22. утврђује правила за одобравање изузетака за терапеутску употребу;
 23. обавља друге послове који се односе на борбу против допинга у спорту, у складу са законом и овим статутом.