Testiranje izvan takmičenja (out-of-competition) predstavlja srž borbe protiv dopinga u sportu. Da bi ovo testiranje bilo moguće nephodni su ispravni i potpuni whereabouts podaci ADAMS bazi podataka. Kao rezultat toga, Svetski antidoping kodeks zahteva od sportiste koji je u Registrovanoj test grupi da:

  1. Dostavi detaljne informacije na kvartalnom nivou o svom boravištu i kretanju za svaki kvartal
  2. Da bude dostupan na naznačenim lokacijama za testiranje izvan takmičenja.

Ako sportista koji je u Registrovanoj test grupi, ne popuni svoj ADAMS profil ili unese netačne podatke, odnosno ne bude dostupan za testiranje na lokaciji koju je naveo u okviru tzv „60 min slot“ smatra se da nije ispunio uslove u pogledu dostupnosti za testiranje izvan takmičenja. Bilo koja tri propusta od strane sportiste vezana za obavezu dostupnosti za testiranje izvan takmičenja u periodu od 12 meseci, rezultiraće povredom antidoping pravila za koju će biti izrečena sankcija zabrane takmičenja u periodu od 1 do 2 godine. Ukoliko to sportisti nije prva povreda antidoping pravila kazna će biti i duža.

Antidoping agencija Republike Srbije za potrebe testiranja izvan takmičenja i administriranja whereabouts obrazaca koristi međunarodnu bazu podataka Svetske antidoping agencije – ADAMS.

Rokovi za popunjavanje ADAMS obrazaca o lokaciji su:

  • W/A za I kvartal tekuće godine popunjava se najkasnije do 31. decembra prethodne godine i obuhvata mesece JANUAR, FEBRUAR i MART
  • W/A za II kvartal popunjava se najkasnije do 31. marta i obuhvata mesece APRIL, MAJ i JUN
  • W/A za III kvartal popunjava se najkasnije a do 30. juna i obuhvata mesece JUL, AVGUST i SEPTEMBAR
  • W/A za IV kvartal popunjava se najkasnije do 30. septembra i obuhvata mesece OKTOBAR, NOVEMBAR i DECEMBAR