Светски антидопинг кодекс (Кодекс) захтева од спортиста и пратећег спортског особља да знају и да се придржавају свих правила усвојених према Кодексу (чланови 21.1.1 и 21.2.1). У складу са чланом 20.3.13 Кодекса, Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) дужна је да планира, спроводи, евалуира и промовише антидопинг едукацију у складу са међународним стандардима, укључујући и захтев да национални савези сарађују по питању едукације са АДАС-ом.

План едукације је кључ за обезбеђивање јединствене, координисане и ефикасне борбе против допинга у спорту како на међународном тако и на националном нивоу (Кодекс, члан 18.1).

Правило кога се АДАС од почетка придржава је да спортиста треба да има први сусрет са антидопингом кроз едукацију, а не кроз тестирање (допинг контролу). (Међународни стандарди за едукацију, члан 7.2.1). На националном нивоу, антидопинг едукативне програме координира АДАС у сарадњи са надлежним националним спортским савезима, Спортским савезом Србије (ССС), Олимпијским комитетом Србије (ОКС), Параолимпијским комитетом Србије (ПКС) и образовним установама.

Превентивни антидопинг програми гарантују право спортиста на чисто и поштено такмичење. Едукативни антидопинг програми обесхрабрују спортисте да користе недозвољене супстанце и промовишу понашање у складу са вредностима чистог спорта. Едукација треба да буде кључни елемент сваког антидопинг програма који има за циљ да обезбеди чист и фер спорт. Превентивни антидопинг програми су важни да обезбеде и/или промовишу:

 • право спортисте на образовање и право на поштено такмичење
 • право да прво антидопинг искуство спортиста буде кроз едукацију, а не кроз тестирање
 • позитивне вредности везане за спорт
 • право да спортистима и њиховом пратећем особљу едукацију обезбеђује стручан едукативни тим
 • да су спортисти и њихово пратеће особље укључени и активно учествују у програмима
 • да су програми осмишљени на начин да прати спортисту у његовој спортској каријери

Бројни показатељи (величина спортске популације, број спортских организација, број медаља на великим такмичењима, итд.) показују да је спорт у Републици Србији доживео велики развој. Поред тога улога спорта у различитим друштвеним областима и високом школству указује на повећање интересовања општег јавног мњења. Антидопинг едукација тиме добија на значају јер представља једну од вредности које спорт са собом носи. А и законска регулатива даје основу за сарадњу националних савеза и антидопинг агенције (члан 10, Закон о спречавању допинга у спорту).

АДАС је од оснивања поклањао подједнаку пажњу едукацији као и допинг контролама. У почетку су доминирала предавања спортским савезима или општинским спортским савезима, да би се касније усвајањем онлајн едукација прешло на комбинацију предавања и е-учења.

АДАС у свом едукативном програму применјује различите форме едукације:

 1. Уживо предавања
 2. Онлајн е – учење
 3. АДАС Андроид и ИОС апликација
 4. Врњачка едукација
 5. Организовање конференција и конгреса
 6. Организовање прес конференција
 7. Давање мишљења о лековима и суплементима спортистима
 8. Издавачка делатност
 9. Коришћење друштвених мрежа

Треба посебно нагласити да су два предавања годишње спортистима стипендистима од 2008. година законски услов за добијање стипендије са идејом да најбољи спортисти стекну антидопинг знања пре него што буду тестирани први пут, али да разумеју проблем ненамерног допинговања и стриктне одговорности. Поред тога одржавају су предавања пратећем спортском особљу, родитељима, лекарима, фармацеутима, полицајцима, граничној полицији, тужиоцима и судијама, рекреативцима, новинарима и општој популацији.

Од 2022. године АДАС спроводи основне антидопинг едукације у различитим градовима наше земље у оквиру малог сајма спорта, како би општу јавносту упознали са постојањем и радом антидопинг система у нашој земљи.

Вршњачком едукацијом је едуковано преко 10000 ученика средњих школа, што је изузетно важно јер су на тај начин усвојили прва антидопинг знања. Цела акција је изузетно пропраћена од стране стручне и опште јавности и имала је медијску пажњу.

Додатно, од 2023. АДАС је започео едукацију која је окренута спортским одељењима средњих државних и приватних школа широм Србије.

АДАС је учествовао у организацији 3 конгреса о превенцији допинга у спорту, и 4 конгреса о дијететским суплементима. Поред тога организоване су редовне конференције са увозницима дијететских суплемената, сарадницима са разних факултета, лекарима, фармацеутима и новинарима.

Давања мишљења о суплементима и лековима је онлајн услуга намењена спортистима и до сада је дато преко 600 мишљења о лековима и 2000 мишљења о суплементима. Захваљујући могућности да питају спортисти су неколико пута спречени да попију суплементе и лекове са забрањеним супстанцама.

АДАС редовно сваке године издаје џепни антидопинг приручник.

АДАС има своју страну на Фејсбуку, Инстаграму и Твитеру, као и на Јутјубу.

Антидопинг агенција Републике Србије је основана Законом о спречавању допинга у спорту из 2005. године, а са радом је почела 2006. године.

Веома значајан догађај за борбу против допинга у Србији у протеклом периоду представља усвајање Закона о потврђивању међународне конвенције против допинга у спорту у мају 2009. године. Ратификовањем ове конвенције Република Србије је испунила своје међународне обавезе у области борбе против допинга у спорту и сврстала се у ред држава које формално-правно прихватају Светски антидопинг кодекс. Без ратификовања ове конвенције Србији је претила опасност да јој од 2010. године буде онемогућено учествовање на великим међународним такмичењима, као и организација истих. АДАС је, према потврди Светске антидопинг агенције, једна од организација која је у потпуности свој рад и правила ускладила са последњим изменама Светског антидопинг кодекса.

Међународна потврда рада и деловања АДАС је и сарадња са Светском антидопинг агенцијом на међународном пројекту „Лекари и допинг у спорту: искуства 8 држава балканског региона“, сарадња са ФИБА на 4 међународна пројекта, као и сарадња са УНЕСКО на пројекту антидопинг едукације.

Значајан је и едукативни рад АДАС у који спадају одржавање редовних годишњих семинара из области борбе против допинга у спорту и допинга животиња, као и издавачка делатност.

АДАС послује као установа, у складу са прописима о јавним службама. Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са чланом 15. став 2, чланом 31. став 1. и чланом 34. став 1. Закона о спречавању допинга у спорту, обавља следеће послове:

 • уређује, одређује, организује и спроводи допинг контролу на спортским такмичењима, осим оне коју спроводи надлежни међународни спортски савез на међународним такмичењима која се организују у Републици;
 • уређује, одређује, организује и спроводи допинг контролу изван спортских такмичења;
 • именује стручна лица овлашћена за обављање допинг контроле (контролоре), установљава и издаје им легитимације и брине се о њиховом сталном стручном оспособљавању и усавршавању;
 • одређује организације у којима ће се обавити анализа допинг узорака спортиста;
 • утврђује одговорност лица које је учинило повреду антидопинг правила, у случају да надлежна спортска асоцијација не изрекне мере и одлучује по жалби на меру коју је изрекла национална спортска асоцијација, осим ако у складу са законом није одређена, односно уговорена надлежност међународне спортске арбитраже за одлучивање по жалби; уређује поступак у којем изриче мере и одлучује по жалбама;
 • предузима мере за смањење допинга у спорту и његово дугорочно отклањање;
 • објашњава шта се под одређеним појмом везаним за проблем допинга у спорту подразумева;
 • стара се о обезбеђењу потребне опреме за анализу допинг узорака и потребних средстава за антидопинг контролу;
 • остварује увид у организовање и спровођење допинг контроле на међународним такмичењима која се организују у Републици;
 • утврђује годишњи план допинг контроле коју спроводи;
 • издаје службени билтен;
 • остварује међународну стручну сарадњу на питањима која су везана за спречавање допинга у спорту и закључује споразуме о тестирању;
 • остварује сарадњу са заинтересованим владиним и невладиним организацијама у вези са спречавањем допинга у спорту и оштећењем здравља спортиста употребом допинга;
 • организује образовне и друге кампање против допинга у спорту;
 • информише јавност о активностима које се предузимају против допинга у спорту;
 • даје препоруке и савете за предузимање мера од стране државних органа и организација у области спорта у циљу спречавања допинга у спорту;
 • организује истраживања, саветовања, семинаре, округле столове и издаје публикације о питањима везаним за борбу против допинга у спорту;
 • прати и прикупља информације у вези са законским и другим мерама које се у другим земљама и међународним организацијама предузимају у борби против допинга у спорту;
 • прати и прикупља информације о мерама које државни органи и организације у области спорта предузимају у борби против допинга у спорту;
 • утврђује изглед знака упозорења који се ставља на производе који се стављају у промет а у себи садрже забрањене допинг супстанце;
 • утврђује Листу забрањених допинг средстава;
 • утврђује правила за одобравање изузетака за терапеутску употребу;
 • обавља друге послове који се односе на борбу против допинга у спорту, у складу са законом и овим статутом.

Спортиста је окружен многим појединцима који утичу на његов развој. Сви они су чланови различитих институција, па је важно у програме едукације, поред спортиста, укључити и све појединце/институције које су повезане са спортистом.

Према узрасту и степену спортског учешћа, спортисти се могу поделити у 5 група за потребе превентивних антидопинг програма:

 1. Спортиста почетник (пионир, петлић) - Дете (од 6 до 10 година) које се први пут сусреће са спортом на основном нивоу у основној школи или спортском клубу.
 2. Активни млади спортиста (кадет) - Дете (11 до 14 година) активно тренира у клубу неколико пута недељно. Почиње да учествује на првим такмичењима на школском, регионалном и/или националном нивоу.
 3. Спортиста јуниор - Спортиста (од 15 до 19 година) тренира више пута недељно и постаје члан клуба/регионалног/репрезентативног тима. Такмичи се на националном/међународном нивоу. Испуњава услове за категоризацију на основу правилника.
 4. Спортиста сениор - Спортиста (20+ година) тренира више од 5 пута недељно и редовно учествује на такмичењима на националном/међународном нивоу. Може да буде категорисан као спортиста међународне, светске или олимпијске класе (индивидуални спортови) а у екипним спортовима се такмичи у националној лиги.
 5. Врхунски спортиста: спортиста олимпијске класе (индивидуални спортови), а у екипним спортовима игра за репрезентацију.

Особље које прати спортисту игра важну улогу у програмима превенције против допинга. Неопходно је да сви чланови пратећег тима спортисте имају одговарајуће антидопинг знање да би правилно усмеравали спортисту. У различитим периодима у каријери, спортиста је под утицајем различитих чланова тима који га прати.

Ранг спортисте Пратеће особље Едукација / антидопинг и спорт
Спортиста почетник Родитељи/наставници у школи Основна школа
Активни млади спортиста Родитељи/наставници у школи, тренер Основна школа
Клуб
Спортиста јуниор Спортски педагози
Тренер
Остало особље у клубу
Средња школа
Клуб/Савез
АДАС
е-учење
Спортиста сениор Тренер
Остало особље у клубу
Клуб/Савез
АДАС
е - учење
Врхунски спортиста Тренер
Остало особље у клубу
Клуб/Савез
АДАС
е-учење

Табела 1. Однос спортисте и пратећег особља према едукацији.

Друга лица укључена у антидопинг превентивне програме

Поред спортиста и пратећег особља, антидопинг превентивни програми намењени су и:

 • студентима на факултетима (спорт, физичка култура, фармација, медицина, право, политичке науке)
 • спортским лекарима, педијатрима, школским лекарима и осталим здравственим радницима који долазе у контакт са спортистом
 • рекреативцима,
 • представницима медија
 • општој спортској јавности

Постојеће превентивне активности су у складу са националним програмом за превенцију допинга у спорту и ажурирају се/допуњују сваке године.

Ниво I: програми за децу од 6 до 14 година

 • материјал „Вредности у спорту у сваком одељењу основне школе” у штампаном и онлајн облику, намењен свим основним школама: о детаљна упутства са наставним листовима за сваки разред основне школе у оквиру једног школског часа
 • програме подизања свести на школским спортским такмичењима у екипним спортовима, атлетици, борилачки спортовима, тимским спортовима итд.

Ново II: програми за младе спортисте од 15 до 19 година

 • програми за ученике спортисте у средњим школама и гимназијама са спортским одељењима: е-учење на www.адас.орг.рс за студенте спортисте свих година.
 • програми подизања свести на одабраним школским спортским такмичењима у екипним спортовима, атлетици, борилачки спортовима, тимским спортовима итд.
 • програми за младе спортисте (кадете, јуниоре), чланове клубова и репрезентација у појединачним спортовима и чланове репрезентација, е-учење на www.адас.орг.рс, програмима подизања свести на националним и међународним спортским такмичењима.

Ниво III: програми за перспективне и врхунске спортисте преко 20 година

 • е-едукација на www.adas.org.rs
 • антидопинг предавања пред Светско првенство и Олимпијске игре.
 • обука за коришћење АДАМС онлајн алата.
 • програми подизања свести на одабраним националним и међународним такмичењима.
 • програми за тренере и остало пратеће особље спортиста
 • е-учење за тренере на www.adas.org.rs
 • антидопинг предавања за спортисте стипендисте
 • антидопинг семинаре за тренере у организацији националних савеза

Остали програми укључују:

 • образовни програми у виду основних и изборних предмета на факултетима, област спортска медицина и спортска фармација и спортска исхрана
 • програми за здравствене раднике – Континуирана медицинска едукација
 • информисање студената спортиста на такмичењима
 • програми подизања свести за учеснике спортске рекреације
 • Кампања за подизање свести у спорту и општој јавности: PLAY TRUE DAY - Дан чистог спорта -

Информација је намењена широј јавности са акцентом на пружање основних информација о борби за спречавање допинга у спорт и последицама употребе забрањених супстанци. Користимо различите методе и форме у информативне сврхе:

 • АДАС сајт www.adas.org.rs,
 • друштвене мреже (Фејсбук, Твитер, Инстаграм, Јутјуб),
 • штампани материјал (приручници, постери, итд.),
 • промотивни материјали (хемијске оловке, мајице и тренерке)

Циљеви антидопинг превентивних програма представљени у табели 2 приказани су према рангу спортисте и подељени су на краткорочне и дугорочне циљеве. Циљеви се постављају узимајући у обзир лонгитудинални приступ – да се спортиста од самог почетка укључи у програме превенције и да их прати у складу са постављеном шемом током своје спортске каријере. У пракси то значи да је спортиста стекао сва знања од нивоа „спортисте почетника“ па надаље.

  КРАТКОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ
Спортиста почетник
 • деца ће учити о позитивним вредностима у спорту
 • деца ће бити свесна позитивних вредности у спорту и знаће њихов значај
 • деца ће препознати значај позитивних вредности у спорту
 • деца ће препознати понашање у складу са позитивним вредностима у свакодневном животу
Активни млади спортиста
 • деца ће научити основни ниво концепта индивидуалних вредности и пренети то знање у нове ситуације
 • деца ће научити основни концепт борбе против допинга
 • деца ће показати виши ниво моралне свести
 • деца ће бити свесна да је допинг кршење правила спорта
Спортиста јуниор
 • млади спортисти ће научити основне антидопинг садржаје и разумети њихов значај
 • млади спортисти ће бити свесни ризика од ненамерног допинга
 • млади спортисти ће разумети последице кршења антидопинг правила
 • млади спортисти ће смањити ризик од ненамерног допинга у свакодневном животу
Спортиста сениор
 • спортисти ће познавати специфичности антидопинг програма на међународним такмичењима
 • спортисти ће испунити све услове међународног антидопинг програма
Врхунски спортиста
 • спортисти ће знати захтеве РТП
 • спортисти ће знати да користе онлајн алат АДАМС

Табела 2. Циљ превентивних програма

Превентивни антидопинг тим има два нивоа у свакој подкатегорији (спортисти, помоћно особље,…). Први ниво су обавезни антидопинг превентивни програми, други ниво нису обавезни превентивни програми, али се препоручују.

Ова група укључује:

 • спортисти, чланови ИФ РТП, НРТП и НТП
 • спортисти, репрезентативци (од 14 година),
 • спортисти, кандидати за учешће на великим спортским такмичењима (у омладинским и чланским категоријама)
 • спортисти који играју у 1. националној лиги у екипним спортовима
 • спортисти који похађају средњу школу са спортским одељењима
 • пратеће особље које ради са горе наведеним спортистима
 • пратеће особље које прима један облик државног или општинског финансирања.

Ова група укључује:

 • деца и њихови наставници у основним школама,
 • спортисти, чланови клуба (од 14 година),
 • пратеће особље спортиста који раде у клубовима,
 • родитељи младих спортиста (до 18 година),
 • студенти одабраних факултета (спорт, фармација, медицина),
 • спортски администратори у оквиру појединачних НПШЗ и НОК,
 • лекари, фармацеути, педијатри и школски лекари,
 • рекреативци и чланови фитнес центара,
 • представници медија.

Превентивни програми АДАС се међусобно допуњују и систематски надограђују током спортске каријере сваког појединца. Осмишљени су тако да се спортиста сусреће са антидопинг садржајем на самом почетку организованог спорта (у овој фази акценат је углавном на вредностима у спорту), а у каснијим фазама постепено се уводе специфичнији антидопинг садржаји. Током развоја појединца на спортском путу развија се и његова перцепција антидопинг:

 • У првој фази, појединац је свестан да у спорту постоје правила која дефинишу спорт и да их је неопходно поштовати да би се поштено бавио спортом. Садржај у овој фази заснива се на вредностима у спорту, кроз које се „допинг“ представља као варање, кршење правила, непоштење…
 • У другој фази, појединац познаје значај вредности у спорту и спортским правилима и зна последице понашања које није у складу са вредностима или правилима. Он зна шта је исправно, а шта погрешно. Садржаји укључују основне антидопинг области – шта је забрањено и зашто је забрањено.
 • У трећој фази, појединац разуме зашто постоје правила за спорт. Разуме зашто је допинг забрањен и шта је превара у спорту. Садржај покрива све антидопинг области (у складу са чланом 5.2 ИСЕ) са нагласком на ризике од ненамерног допинга. У овој фази важно је да млади спортиста прихвати борбу против допинга као саставни део спорта и схвати да је допинг контрола једини начин да се варалице искључе из спорта.
 • Четврта и пета фаза представљају коришћење стечених знања и стечених вредности и њихов одраз у свакодневном животу. Спортиста се понаша у складу са стеченим знањима, употреба недозвољених супстанци не представља га искушење, јер је свестан важности фер бављења спортом. Садржај у ове две фазе усмерен је пре свега на познавање глобалних захтева борбе против допинга, у смислу познавања специфичних правила великих међународних такмичења.

Систематско осмишљавање превентивних антидопинг програма обезбеђује да се појединац неколико пута у својој спортској каријери укључи у превентивне програме, што значи да је у свим корацима на свом путу упознат са кључним антидопинг садржајем овог периода. У пракси то значи:

 • да се млади спортиста први пут сусреће са антидопинг садржајима са акцентом на вредностима у спорту већ у основној школи (од 6 до 14 година),
 • да је у периоду када се спортиста активније бави спортом (средњошколски период од 15 до 19 година) на нивоу средње школе доступан низ антидопинг активности са спортским одељењем, клубом/савезом, националним гранским спортским савезом и ОКС-ССС. Спортиста ће бити укључени у један од програма најмање два пута поред е-учења,
 • да спортисти старији од 20 година имају програме који се односе на учешће у Регистрованој групи за тестирање и учешће на великим међународним такмичењима, преко којих добијају све кључне информације у вези са захтевима глобалне борбе против допинга.

Укључивање сваког појединачног спортисте у превентивне антидопинг програме зависи пре свега од његовог сопственог интереса и интереса његовог клуба/савеза или националног гранског спортског савеза.

АДАС нуди сву подршку спортистима и савезима у погледу пружања информација на сајту, одржавања предавања, радионица и подизања свести. Увођењем обавезног е-учења, обезбеђује се да спортисти добију барем основну антидопинг едукацију.

Кроз све едукативне програме учесници се упознају са обавезним темама према међународном стандарду.

 1. Принципи и вредности важне за чист спорт
 2. Права и одговорности спортиста, спортског персонала и других група према Кодексу
 3. Принцип стриктне одговорности
 4. Последице допинга, физичко и ментално здравље, друштвени и економски ефекти и санкције
 5. Повреда антидопинг правила
 6. Супстанце и методе на Листи
 7. Ризици употребе суплемената
 8. Употреба лекова и ТУЕ
 9. Процедуре тестирања, укључујући урин, крв и биолошки пасош спортисте (АБП)
 10. РТГ, обрасци о локацији спортисте (Whereabouts) и АДАМС
 11. Програм “Speak up” - пријавите допинг