СВЕТСКИ АНТИДОПИНГ КОДЕКС

ЗАКОНИ

 • Закон о спречавању допинга у спорту

  Преузми
 • Закон о потврђивању међународне конвенције против допинга у спорту

  Преузми
 • Закон о ратификацији европске конвенције против допинговања у спорту, са додатком

  Преузми
 • Закон о спорту

  Преузми
 • Закон о добробити животиња

  Преузми
 • Закон о лековима и медицинским средствима

  Преузми

СТРАТЕГИЈА

 • Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године

  Преузми

ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник о листи забрањених допинг средстава

  Преузми
 • Правилник о листи забрањених допинг средстава за коње

  Преузми
 • Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „DOPING FREE” и поступку за издавање маркице

  Преузми
 • Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења

  Преузми
 • Правилник о одобравању изузетака за терапеутску употребу

  Преузми
 • Правилник о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила

  Преузми
 • Правилник о усаглашавању антидопинг правила АДАС са Светским антидопинг кодексом

  Преузми
 • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

  Преузми

СТАТУТ

 • Статут Антидопинг агенције Републике Србије

  Преузми

TUE

МОДЕЛИ СПОРТСКИХ ПРАВИЛА

Овде можете преузети моделе спортских правила, програма и одлуке које национални спортски савези доносе у складу са Законом о спречавању допинга у спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2014 и 47/2021):

 • 1) Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила

  Преузми

Модел Правилника о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила је израђен у складу са изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године и изменама Светског антидопинг кодекса које су ступиле на снагу 1. јануара 2021. године.

По усвајању и ступању на снагу Правилника, савез је у обавези да исти достави у року од 15 дана министарству надлежном за послове спорта и Антидопинг агенцији.

НАПОМЕНА: Модел правила није намењен спортовима у којим се такмиче животиње.

 • 2) Програм антидопинг деловања

  Преузми

Модел Програма антидопинг деловања је дат у основним цртама и потребно је да га савези прилагоде својим потребама, активностима и циљевима. Модел је усклађен са изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године.

По усвајању, Програм је потребно доставити Антидопинг агенцији у року од 15 дана.

 • 3) Одлука о именовању лица одговорног за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга

  Преузми

Модел Одлуке је усклађен са изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године. Одлуку је потребно доставити Антидопинг агенцији, са контакт подацима именованог лица.

 • 4) Правилник о заштити лица које пружа информације или доказе у вези са допингом и непоштовањем антидопинг правила

  Преузми

Обавеза доношења овог правилника, утврђена је изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године. Модел правилника је дат у основним цртама и потребно је да га савези прилагоде својим потребама и активностима.

По усвајању и ступању на снагу Правилника, савез је у обавези да исти достави у року од 15 дана министарству надлежном за послове спорта и Антидопинг агенцији.

WADA

ОСТАЛО

 • Коментар Закона о спречавању допинга у спорту – Проф. др Ненад Ђурђевић

  Преузми
 • УНЕСКО брошура о допингу

  Преузми
 • Џепни приручник о допингу

  Преузми
 • Sports physicians, ethics and antidoping governance: between assistance and negligence

  Преузми