АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТИСТИМА

Чланом 6. став 1. Закона о спречавању допинга у спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2014) утврђено је да су спортисти и други учесници у обављању спортских активности и делатности, у смислу закона којим је уређена област спорта, дужни да дозволе и омогуће обављање допинг контроле. Допинг контрола, је према члану 7. истог Закона, поступак који укључује планирање распореда тестова, избор спортиста за тестирање, прикупљање и руковање узорцима, лабораторијску анализу, вођење резултата, претресе и жалбе. Допинг контролу уређује, одређује, организује и спроводи на спортским такмичењима и изван спортских такмичења Антидопинг агенција Републике Србије, осим оне коју спроводи надлежни међународни спортски савез на међународним такмичењима која се организују у Републици Србији. Правила Антидопинг агенције морају бити у складу са Законом о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту (“Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 4/91), Законом о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спорту (“Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори”, број 38/09), Светским антидопинг кодексом и међународним стандардима за допинг тестирање одобреним од стране Светске антидопинг агенције. Чланом 10. Закона о спречавању допинга у спорту, утврђено је да правила националних спортских савеза морају бити у складу са правилима Светског антидопинг кодекса и надлежних међународних спортских савеза. Имајући у виду наведено, Антидопинг агенција Републике Србије скреће пажњу спортистима да самим учешћем у спорту пристају на све наведено у обрасцу Светске антидопинг агенције који се односи на обавезну сагласност спортисте као предуслов учешћа у спорту, а који дајемо у даљем делу овог текста (оригинални образац доступан је на www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/athlete…):

„ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ СПОРТИСТЕ

Као члан националног спортског савеза (НФ) или међународног спортског савеза (ИФ) и / или учесник у спортском догађају који је одобрио или признао национални или међународни спортски савез или организатор великог спортског догађаја (МЕО), овим изјављујем следеће:

 1. Прихватам да ме обавезују и потврђујем да ћу се придржавати свих одредби ИФ или МЕО антидопинг правила (и њихових измена), Светског антидопинг кодекса ( „Кодекс“) и међународних стандарда Светске антидопинг агенције („WADA“), који се повремено мењају и објављују на WADA веб сајту.
 2. Признајем овлашћење ИФ или МЕО (и њихових чланица националних савеза и / или националних антидопинг организација) према ИФ или МЕО антидопинг правилима за спровођење ових правила, управљање резултатима и изрицање санкција у складу са ИФ или МЕО антидопинг правилима.
 3. Прихватам и слажем се да сваки спор који проистиче из одлуке донете у складу са ИФ или МЕО антидопинг правилима, након исцрпљивања поступка изричито предвиђених у ИФ или МЕО антидопинг правилима, може бити подложан жалби искључиво, како је предвиђено одговарајућим чланом [* обично 13] анти-допинг правила ИФ или МЕО, надлежном жалбеном телу што је у случају спортиста међународног нивоа Међународна арбитража за спорт (ЦАС).
 4. Прихватам и слажем се да су одлуке жалбеног тела које је горе поменуто коначне и извршне и да нећу да подносим никакве захтеве, арбитражу, тужбу или парницу ни на једном другом суду или трибуналу.
 5. Разумем:
  1. Да ће моје податке, као што су моје име, контакт информације, датум рођења, пол, спортско држављанство, добровољне медицинске информације и информације добијене из мог узорка за тестирање, прикупљати и користити ИФ или МЕО (и њихове чланице национални савези и / или националне антидопинг организације) и WADA, у антидопинг сврхе;
  2. Да ће лабораторије акредитоване од стране WADA користити административни антидопинг систем („АДАМС“) за обраду резултата мојих лабораторијских тестова са једином сврхом борбе против допинга, али да ће имати приступ само де-идентификованим, шифрираним подацима који не откривају мој идентитет;
  3. Да могу имати одређена права у вези са подацима који се односе на допинг контролу према важећим законима и према међународном стандарду WADA за заштиту приватности и личних података (ИСПППИ), укључујући права на приступ, исправку, ограничење, противљење и брисање, и правне лекове са у вези са било каквом незаконитом обрадом мојих података, као и да можда имам и право да поднесем жалбу националном регулатору надлежном за заштиту података у мојој земљи;
  4. Да ће, ако уложим приговор на обраду података повезаних са допинг контролом или повучем своју сагласност, можда и даље бити потребно да мој ИФ / МЕО (и њихове чланице национални савези и / или националне антидопинг организације) и / или WADA наставе са обрадом (укључујући и чување) одређених делова података везаних за допинг контролу ради испуњавања обавеза и одговорности произашлих из Кодекса, међународних стандарда или националних антидопинг закона без обзира на мој захтев; укључујући ту сврху спровођења истраге или поступака у вези са могућим повредама антидопинг правила; или успостављања, спровођења или се одбране против правних захтева који укључују мене, WADA и / или антидопинг организацију;
  5. Да спречавање обраде података, укључујући и откривање мојих података повезаних са допинг контролом, може спречити мене, WADA или антидопинг организације у придржавању одредби Кодекса и релевантних WADА међународних стандарда, што би могло имати последице за мене, попут чињења повреде антидопинг правила, у складу са Кодексом;
  6. Да се могу консултовати, у мери у којој имам било каквих недоумица у вези са обрадом података повезаном са допинг контролом, са ИФ или МЕО и / или WADA (privacy@wada-ama.org), према потреби.
 6. Разумем и слажем се са могућим креирањем мог профила у АДАМС-у, систему који је хостован код WADA, на серверима са седиштем у Канади, и / или било којем другом сличном систему овлашћене националне антидопинг организације за размену информација и са уносом мојих допинг контрола, whereabouts података, изузећа за терапеутску употребу, података из биолошког пасоша спортисте и података у вези са санкцијема у такве системе у сврхе антидопинга и како је горе описано. Разумем да ако се установи да сам починио повреду антидопинг правила и као резултат добијем санкцију, да одговарајуће санкције, моје име, спорт, забрањену супстанцу или метод и / или одлуку суда могу јавно објавити ИФ или МЕО (и њихове чланице национални савези и / или националне антидопинг организације) у складу са Кодексом. Разумем да ће се моји подаци чувати током периода чувања утврђеног у ИСПППИ.
 7. Разумем и слажем се да се моји подаци могу проследити надлежним антидопинг организацијама и јавним властима, када је то потребно у сврхе антидопинга. Разумем и слажем се да се особе или стране које примају моје податке могу налазити изван земље у којој пребивам, укључујући ту и Швајцарску и Канаду, те да у неким другим земљама закони о заштити података и приватности можда нису једнаки онима у мојој земљи. Разумем да се на ове ентитети могу примењивати национални антидопинг закони који надјачавају моју сагласност или други примењиви закони који могу захтевати да се информације открију локалним судовима, органима за спровођење закона или другим јавним органима. Више информација о националним антидопинг законима могу добити од мог међународног спортског савеза или националне антидопинг агенције.

Прочитао/ла сам и схватио/ла све горе наведено.“