ODLUKA PO ŽALBI MIHAJLA KUZMANOVA NA ODLUKE SKAS

Postupajući po žalbi Mihajla Kuzmanova na odluke Srpskog kasačkog saveza br. 2/2020 i 4/2020, Žalbeno veće za antidoping prekršaje Antidoping odbora je 6. marta 2020. godine usvojilo žalbu u pogledu pogrešne primene člana 10.7.4.1 Svetskog antidoping kodeksa i preinačilo ožalbene odluke u delu u kome se odnose na izricanje kazne Mihajlu Kuzmanovu.
Budući da su povrede antidoping pravila odnosno doping pozitivni rezultati grla Bobine Photo, Imola i Sarah Vaughan A.T. nastali u dane doping kontrole – 29. septembra 2019, 13. oktobra 2019. i 20. oktobra 2019 godine, a da je obaveštenje o prvom doping pozitivnom rezultatu na osnovu rezultata iz laboratorije (nalaz AR 201907714 od 28. oktobra 2019.) izdato posle toga odnosno 13. novembra 2019. godine, a obaveštenje o drugom i trećem doping pozitivnom rezultatu na osnovu rezultata iz laboratorije (nalaz AR 201909219 od 19. decembra 2019. i nalaz AR 201909218 od 19. decembra 2019.) 20. decembra 2019. godine, u skladu sa odredbama Svetskog antidoping kodeksa, koje se odnose na utvrđivanje višestrukih povreda konkretno članom 10.7.4.1 Svetskog antidoping Kodeksa: „10.7.4.1 U svrhe izricanja kazne prema članu 10.7, povreda antidoping pravila smatraće se kao druga po redu povreda, samo ako antidoping organizacija može da dokaže da su sportista ili drugo lice počinili drugu povredu antidoping pravila nakon prijema obaveštenja vezanog za član 7 (upravljanje rezultatima), ili nakon što je antidoping organizacija uložila razuman napor da im dostavi obaveštenje o prvoj povredi antidoping pravila; ako antidoping organizacija ne može da dokaže ovo, povrede će se razmatrati zajedno kao prva povreda, a izrečena kazna biće zasnovana na povredi koja zahteva strože kažnjavanje.“, sve tri povrede u pogledu odgovornosti trenera trebalo je razmatrati zajedno kao prvu povredu i izreći kaznu za prvu povredu prema članu 88. Pravilnika o odgoju, organizaciji i izvođenju kasačkih trka.
U skladu sa tim, Žalbeno veće je sva tri doping pozitivna rezultata rezmatralo zajedno kao jednu povredu i treneru/vozaču Mihajlu Kuzmanovu preinačilo izrečene kazne po ožalbenim odlukama (2 godine i 6 meseci i 100.000,00 i 200.000,00 dinara), na jedinstvenu kaznu u trajanju od 6 meseci zabrane bavljenja treningom kasačkih grla i vožnjom kasačkih grla (što predstavlja maksimalnu kaznu za prvu povredu) i novčanu kaznu od 300.000,00 dinara.Imajući u vidu da je članom 88. Pravilnika predviđena novčana kazna u rasponu od tržišne cene dve doping kontrole, što predstavlja minimalnu novčanu kaznu (100.000,00 dinara), do 5000 EUR, što predstavlja maksimalnu novčanu kaznu (587.762,00 dinara po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke – 6. mart 2020. godine), kao i da je praksa kažnjavanja za doping pozitivan rezultat konja u pogledu novčane kazne u kasačkom sportu u Republici Srbiji do sada uvek bila da se izriče kazna tržišne cene dve doping kontrole (100.000,00 dinara), a da je ovde prvi put slučaj da je jedan trener odgovoran za doping pozitivan rezultat tri konja, Žalbeno veće je smatralo da je pravično odrediti novčanu kaznu u iznosu od 300.000,00 dinara.
Ožalbene odluke ostaju na snazi u delu koji se odnosi na kažnjavanje konja Bobine Photo, Imola i Sarah Vaughan A.T.


Najnovije vesti


Sve vesti >