Уколико имате сазнање да је настала повреда антидопинг правила, молимо вас да нам је пријавите попуњавањем доле датог обрасца. За више информација погледајте процедуре за пријаву допинга дате у Програму узбуњивања у области борбе против допинга у спорту. Према члану 3. став 1. Закона о спречавању допинга у спорту, повреда антидопинг правила постоји у случајевима:

1) присуства забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном узорку спортисте;

2) коришћења или покушаја коришћења (примена, уношење, убризгавање или конзумирање на било који начин) забрањене супстанце или забрањеног метода (у даљем тексту: допинг средства);

3) одбијања, или пропуштања без уверљивог оправдања, давања узорка после обавештења о допинг контроли или избегавања давања узорка на други начин;

4) било које комбинације од три пропуштена допинг теста и/или пропуста при попуњавању обрасца о локацији спортисте, у складу са међународним стандардима за управљање резултатима одобреним од Светске антидопинг агенције, унутар периода од 12 месеци, од стране спортисте који је укључен у регистровану тест групу;

5) ометања или покушаја ометања било којег дела допинг контроле;

6) недозвољеног поседовања допинг средстава од стране спортисте или особа које помажу спортисти;

7) неовлашћене продаје, транспорта, слања, испоруке или дистрибуције забрањене допинг супстанце или забрањеног допинг метода (било физички, електронски или неким другим начином) од стране спортисте, особа које помажу спортисти или посредством трећег лица, било ком лицу које је у ингеренцији неке организације у области спорта, или покушај таквог поступања;

8) давања или покушаја давања или примене или покушаја примене било ког допинг средства на спортисти на такмичењу, или давања или покушаја давања или примене или покушаја примене било ком спортисти изван такмичења било ког допинг средства које је забрањено изван такмичења;

9) асистирања, подстицања, помагања, подржавања, прикривања, стварања услова или било ког другог вида намерног саучесништва или покушаја саучесништва у повреди или покушају повреде антидопинг правила или у кршењу изречене мере због повреде антидопинг правила;

10) удруживања, у професионалном или са спортом повезаном својству, спортисте или друге особе која је у надлежности овлашћенe антидопинг организације са особом која помаже спортисти којој траје изречена мера због повреде антидопинг правила или је у кривичном, прекршајном или другом поступку кажњена због дела које представља повреду антидопинг правила у смислу овог закона, уколико јој казна још увек траје или је прошло мање од шест година од изрицања такве казне или са особом која је посредник или представник такве особе;

11) поступања спортисте или другог лица које представља претњу или служи застрашивању другог лица с намером његовог одвраћања од саопштавања информација везаних за допинг и непоштовање антидопинг правила или има за циљ да се стави у неповољан положај лице које је у доброј вери пружило доказе или информације које се односе на допинг и непоштовање антидопинг правила, овлашћеној антидопинг организацији или надлежном државном органу.

Повреда антидопинг правила не постоји у случајевима одобрених изузетака за терапеутску употребу и других изузетака утврђених Светским антидопинг кодексом.

Под особама које помажу спортисти подразумевају се васпитачи, тренери, менаџери, агенти, особље тима, званичници, здравствени радници и здравствени сарадници и друго особље које ради са или врши третман спортиста који учествују или се припремају за спортско такмичење.

Да би постојале повреде антидопинг правила наведене у тачкама 1) и 2) није неопходно да у поступању спортисте постоји намера, непажња, пропуст или свесно коришћење допинг средства.

Пријава повреде антидопинг правила

Приложите документацију (уколико је имате):

Ваши подаци (уколико желите да их унесете):

НАПОМЕНА: Унос ваших података није обавезан али нам олакшава контакт са вама и доприноси позитивној оцени веродостојности ваше пријаве.
* Унесите текст са слике:
captcha

* сва означена поља су обавезна