Svetski antidoping kodeks (Kodeks) zahteva od sportista i pratećeg sportskog osoblja da znaju i da se pridržavaju svih pravila usvojenih prema Kodeksu (članovi 21.1.1 i 21.2.1). U skladu sa članom 20.3.13 Kodeksa, Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS) dužna je da planira, sprovodi, evaluira i promoviše antidoping edukaciju u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući i zahtev da nacionalni savezi sarađuju po pitanju edukacije sa ADAS-om.

Plan edukacije je ključ za obezbeđivanje jedinstvene, koordinisane i efikasne borbe protiv dopinga u sportu kako na međunarodnom tako i na nacionalnom nivou (Kodeks, član 18.1).

Pravilo koga se ADAS od početka pridržava je da sportista treba da ima prvi susret sa antidopingom kroz edukaciju, a ne kroz testiranje (doping kontrolu). (Međunarodni standardi za edukaciju, član 7.2.1). Na nacionalnom nivou, antidoping edukativne programe koordinira ADAS u saradnji sa nadležnim nacionalnim sportskim savezima, Sportskim savezom Srbije (SSS), Olimpijskim komitetom Srbije (OKS), Paraolimpijskim komitetom Srbije (PKS) i obrazovnim ustanovama.

Preventivni antidoping programi garantuju pravo sportista na čisto i pošteno takmičenje. Edukativni antidoping programi obeshrabruju sportiste da koriste nedozvoljene supstance i promovišu ponašanje u skladu sa vrednostima čistog sporta. Edukacija treba da bude ključni element svakog antidoping programa koji ima za cilj da obezbedi čist i fer sport. Preventivni antidoping programi su važni da obezbede i/ili promovišu:

 • pravo sportiste na obrazovanje i pravo na pošteno takmičenje
 • pravo da prvo antidoping iskustvo sportista bude kroz edukaciju, a ne kroz testiranje
 • pozitivne vrednosti vezane za sport
 • pravo da sportistima i njihovom pratećem osoblju edukaciju obezbeđuje stručan edukativni tim
 • da su sportisti i njihovo prateće osoblje uključeni i aktivno učestvuju u programima
 • da su programi osmišljeni na način da prati sportistu u njegovoj sportskoj karijeri

Brojni pokazatelji (veličina sportske populacije, broj sportskih organizacija, broj medalja na velikim takmičenjima, itd.) pokazuju da je sport u Republici Srbiji doživeo veliki razvoj. Pored toga uloga sporta u različitim društvenim oblastima i visokom školstvu ukazuje na povećanje interesovanja opšteg javnog mnjenja. Antidoping edukacija time dobija na značaju jer predstavlja jednu od vrednosti koje sport sa sobom nosi. A i zakonska regulativa daje osnovu za saradnju nacionalnih saveza i antidoping agencije (član 10, Zakon o sprečavanju dopinga u sportu).

ADAS je od osnivanja poklanjao podjednaku pažnju edukaciji kao i doping kontrolama. U početku su dominirala predavanja sportskim savezima ili opštinskim sportskim savezima, da bi se kasnije usvajanjem onlajn edukacija prešlo na kombinaciju predavanja i e-učenja.

ADAS u svom edukativnom programu primenjuje različite forme edukacije:

 1. Uživo predavanja
 2. Onlajn e – učenje
 3. ADAS Android i IOS aplikacija
 4. Vrnjačka edukacija
 5. Organizovanje konferencija i kongresa
 6. Organizovanje pres konferencija
 7. Davanje mišljenja o lekovima i suplementima sportistima
 8. Izdavačka delatnost
 9. Korišćenje društvenih mreža

Treba posebno naglasiti da su dva predavanja godišnje sportistima stipendistima od 2008. godina zakonski uslov za dobijanje stipendije sa idejom da najbolji sportisti steknu antidoping znanja pre nego što budu testirani prvi put, ali da razumeju problem nenamernog dopingovanja i striktne odgovornosti. Pored toga održavaju su predavanja pratećem sportskom osoblju, roditeljima, lekarima, farmaceutima, policajcima, graničnoj policiji, tužiocima i sudijama, rekreativcima, novinarima i opštoj populaciji.

Od 2022. godine ADAS sprovodi osnovne antidoping edukacije u različitim gradovima naše zemlje u okviru malog sajma sporta, kako bi opštu javnostu upoznali sa postojanjem i radom antidoping sistema u našoj zemlji.

Vršnjačkom edukacijom je edukovano preko 10000 učenika srednjih škola, što je izuzetno važno jer su na taj način usvojili prva antidoping znanja. Cela akcija je izuzetno propraćena od strane stručne i opšte javnosti i imala je medijsku pažnju.

Dodatno, od 2023. ADAS je započeo edukaciju koja je okrenuta sportskim odeljenjima srednjih državnih i privatnih škola širom Srbije.

ADAS je učestvovao u organizaciji 3 kongresa o prevenciji dopinga u sportu, i 4 kongresa o dijetetskim suplementima. Pored toga organizovane su redovne konferencije sa uvoznicima dijetetskih suplemenata, saradnicima sa raznih fakulteta, lekarima, farmaceutima i novinarima.

Davanja mišljenja o suplementima i lekovima je onlajn usluga namenjena sportistima i do sada je dato preko 600 mišljenja o lekovima i 2000 mišljenja o suplementima. Zahvaljujući mogućnosti da pitaju sportisti su nekoliko puta sprečeni da popiju suplemente i lekove sa zabranjenim supstancama.

ADAS redovno svake godine izdaje džepni antidoping priručnik.

ADAS ima svoju stranu na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru, kao i na Jutjubu.

Antidoping agencija Republike Srbije je osnovana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu iz 2005. godine, a sa radom je počela 2006. godine.

Veoma značajan događaj za borbu protiv dopinga u Srbiji u proteklom periodu predstavlja usvajanje Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu u maju 2009. godine. Ratifikovanjem ove konvencije Republika Srbije je ispunila svoje međunarodne obaveze u oblasti borbe protiv dopinga u sportu i svrstala se u red država koje formalno-pravno prihvataju Svetski antidoping kodeks. Bez ratifikovanja ove konvencije Srbiji je pretila opasnost da joj od 2010. godine bude onemogućeno učestvovanje na velikim međunarodnim takmičenjima, kao i organizacija istih. ADAS je, prema potvrdi Svetske antidoping agencije, jedna od organizacija koja je u potpunosti svoj rad i pravila uskladila sa poslednjim izmenama Svetskog antidoping kodeksa.

Međunarodna potvrda rada i delovanja ADAS je i saradnja sa Svetskom antidoping agencijom na međunarodnom projektu „Lekari i doping u sportu: iskustva 8 država balkanskog regiona“, saradnja sa FIBA na 4 međunarodna projekta, kao i saradnja sa UNESKO na projektu antidoping edukacije.

Značajan je i edukativni rad ADAS u koji spadaju održavanje redovnih godišnjih seminara iz oblasti borbe protiv dopinga u sportu i dopinga životinja, kao i izdavačka delatnost.

ADAS posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama. Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa članom 15. stav 2, članom 31. stav 1. i članom 34. stav 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, obavlja sledeće poslove:

 • uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici;
 • uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu izvan sportskih takmičenja;
 • imenuje stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (kontrolore), ustanovljava i izdaje im legitimacije i brine se o njihovom stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju;
 • određuje organizacije u kojima će se obaviti analiza doping uzoraka sportista;
 • utvrđuje odgovornost lica koje je učinilo povredu antidoping pravila, u slučaju da nadležna sportska asocijacija ne izrekne mere i odlučuje po žalbi na meru koju je izrekla nacionalna sportska asocijacija, osim ako u skladu sa zakonom nije određena, odnosno ugovorena nadležnost međunarodne sportske arbitraže za odlučivanje po žalbi; uređuje postupak u kojem izriče mere i odlučuje po žalbama;
 • preduzima mere za smanjenje dopinga u sportu i njegovo dugoročno otklanjanje;
 • objašnjava šta se pod određenim pojmom vezanim za problem dopinga u sportu podrazumeva;
 • stara se o obezbeđenju potrebne opreme za analizu doping uzoraka i potrebnih sredstava za antidoping kontrolu;
 • ostvaruje uvid u organizovanje i sprovođenje doping kontrole na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici;
 • utvrđuje godišnji plan doping kontrole koju sprovodi;
 • izdaje službeni bilten;
 • ostvaruje međunarodnu stručnu saradnju na pitanjima koja su vezana za sprečavanje dopinga u sportu i zaključuje sporazume o testiranju;
 • ostvaruje saradnju sa zainteresovanim vladinim i nevladinim organizacijama u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu i oštećenjem zdravlja sportista upotrebom dopinga;
 • organizuje obrazovne i druge kampanje protiv dopinga u sportu;
 • informiše javnost o aktivnostima koje se preduzimaju protiv dopinga u sportu;
 • daje preporuke i savete za preduzimanje mera od strane državnih organa i organizacija u oblasti sporta u cilju sprečavanja dopinga u sportu;
 • organizuje istraživanja, savetovanja, seminare, okrugle stolove i izdaje publikacije o pitanjima vezanim za borbu protiv dopinga u sportu;
 • prati i prikuplja informacije u vezi sa zakonskim i drugim merama koje se u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu;
 • prati i prikuplja informacije o merama koje državni organi i organizacije u oblasti sporta preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu;
 • utvrđuje izgled znaka upozorenja koji se stavlja na proizvode koji se stavljaju u promet a u sebi sadrže zabranjene doping supstance;
 • utvrđuje Listu zabranjenih doping sredstava;
 • utvrđuje pravila za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu;
 • obavlja druge poslove koji se odnose na borbu protiv dopinga u sportu, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Sportista je okružen mnogim pojedincima koji utiču na njegov razvoj. Svi oni su članovi različitih institucija, pa je važno u programe edukacije, pored sportista, uključiti i sve pojedince/institucije koje su povezane sa sportistom.

Prema uzrastu i stepenu sportskog učešća, sportisti se mogu podeliti u 5 grupa za potrebe preventivnih antidoping programa:

 1. Sportista početnik (pionir, petlić) - Dete (od 6 do 10 godina) koje se prvi put susreće sa sportom na osnovnom nivou u osnovnoj školi ili sportskom klubu.
 2. Aktivni mladi sportista (kadet) - Dete (11 do 14 godina) aktivno trenira u klubu nekoliko puta nedeljno. Počinje da učestvuje na prvim takmičenjima na školskom, regionalnom i/ili nacionalnom nivou.
 3. Sportista junior - Sportista (od 15 do 19 godina) trenira više puta nedeljno i postaje član kluba/regionalnog/reprezentativnog tima. Takmiči se na nacionalnom/međunarodnom nivou. Ispunjava uslove za kategorizaciju na osnovu pravilnika.
 4. Sportista senior - Sportista (20+ godina) trenira više od 5 puta nedeljno i redovno učestvuje na takmičenjima na nacionalnom/međunarodnom nivou. Može da bude kategorisan kao sportista međunarodne, svetske ili olimpijske klase (individualni sportovi) a u ekipnim sportovima se takmiči u nacionalnoj ligi.
 5. Vrhunski sportista: sportista olimpijske klase (individualni sportovi), a u ekipnim sportovima igra za reprezentaciju.

Osoblje koje prati sportistu igra važnu ulogu u programima prevencije protiv dopinga. Neophodno je da svi članovi pratećeg tima sportiste imaju odgovarajuće antidoping znanje da bi pravilno usmeravali sportistu. U različitim periodima u karijeri, sportista je pod uticajem različitih članova tima koji ga prati.

Rang sportiste Prateće osoblje Edukacija / antidoping i sport
Sportista početnik Roditelji/nastavnici u školi Osnovna škola
Aktivni mladi sportista Roditelji/nastavnici u školi, trener Osnovna škola
Klub
Sportista junior Sportski pedagozi
Trener
Ostalo osoblje u klubu
Srednja škola
Klub/Savez
ADAS
e-učenje
Sportista senior Trener
Ostalo osoblje u klubu
Klub/Savez
ADAS
e - učenje
Vrhunski sportista Trener
Ostalo osoblje u klubu
Klub/Savez
ADAS
e-učenje

Tabela 1. Odnos sportiste i pratećeg osoblja prema edukaciji.

Druga lica uključena u antidoping preventivne programe

Pored sportista i pratećeg osoblja, antidoping preventivni programi namenjeni su i:

 • studentima na fakultetima (sport, fizička kultura, farmacija, medicina, pravo, političke nauke)
 • sportskim lekarima, pedijatrima, školskim lekarima i ostalim zdravstvenim radnicima koji dolaze u kontakt sa sportistom
 • rekreativcima,
 • predstavnicima medija
 • opštoj sportskoj javnosti

Postojeće preventivne aktivnosti su u skladu sa nacionalnim programom za prevenciju dopinga u sportu i ažuriraju se/dopunjuju svake godine.

Nivo I: programi za decu od 6 do 14 godina

 • materijal „Vrednosti u sportu u svakom odeljenju osnovne škole” u štampanom i onlajn obliku, namenjen svim osnovnim školama: o detaljna uputstva sa nastavnim listovima za svaki razred osnovne škole u okviru jednog školskog časa
 • programe podizanja svesti na školskim sportskim takmičenjima u ekipnim sportovima, atletici, borilački sportovima, timskim sportovima itd.

Novo II: programi za mlade sportiste od 15 do 19 godina

 • programi za učenike sportiste u srednjim školama i gimnazijama sa sportskim odeljenjima: e-učenje na www.adas.org.rs za studente sportiste svih godina.
 • programi podizanja svesti na odabranim školskim sportskim takmičenjima u ekipnim sportovima, atletici, borilački sportovima, timskim sportovima itd.
 • programi za mlade sportiste (kadete, juniore), članove klubova i reprezentacija u pojedinačnim sportovima i članove reprezentacija, e-učenje na www.adas.org.rs, programima podizanja svesti na nacionalnim i međunarodnim sportskim takmičenjima.

Nivo III: programi za perspektivne i vrhunske sportiste preko 20 godina

 • e-edukacija na www.adas.org.rs
 • antidoping predavanja pred Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre.
 • obuka za korišćenje ADAMS onlajn alata.
 • programi podizanja svesti na odabranim nacionalnim i međunarodnim takmičenjima.
 • programi za trenere i ostalo prateće osoblje sportista
 • e-učenje za trenere na www.adas.org.rs
 • antidoping predavanja za sportiste stipendiste
 • antidoping seminare za trenere u organizaciji nacionalnih saveza

Ostali programi uključuju:

 • obrazovni programi u vidu osnovnih i izbornih predmeta na fakultetima, oblast sportska medicina i sportska farmacija i sportska ishrana
 • programi za zdravstvene radnike – Kontinuirana medicinska edukacija
 • informisanje studenata sportista na takmičenjima
 • programi podizanja svesti za učesnike sportske rekreacije
 • Kampanja za podizanje svesti u sportu i opštoj javnosti: PLAY TRUE DAY - Dan čistog sporta -

Informacija je namenjena široj javnosti sa akcentom na pružanje osnovnih informacija o borbi za sprečavanje dopinga u sport i posledicama upotrebe zabranjenih supstanci. Koristimo različite metode i forme u informativne svrhe:

 • ADAS sajt www.adas.org.rs,
 • društvene mreže (Fejsbuk, Tviter, Instagram, Jutjub),
 • štampani materijal (priručnici, posteri, itd.),
 • promotivni materijali (hemijske olovke, majice i trenerke)

Ciljevi antidoping preventivnih programa predstavljeni u tabeli 2 prikazani su prema rangu sportiste i podeljeni su na kratkoročne i dugoročne ciljeve. Ciljevi se postavljaju uzimajući u obzir longitudinalni pristup – da se sportista od samog početka uključi u programe prevencije i da ih prati u skladu sa postavljenom šemom tokom svoje sportske karijere. U praksi to znači da je sportista stekao sva znanja od nivoa „sportiste početnika“ pa nadalje.

  KRATKOROČNI CILJEVI DUGOROČNI CILJEVI
Sportista početnik
 • deca će učiti o pozitivnim vrednostima u sportu
 • deca će biti svesna pozitivnih vrednosti u sportu i znaće njihov značaj
 • deca će prepoznati značaj pozitivnih vrednosti u sportu
 • deca će prepoznati ponašanje u skladu sa pozitivnim vrednostima u svakodnevnom životu
Aktivni mladi sportista
 • deca će naučiti osnovni nivo koncepta individualnih vrednosti i preneti to znanje u nove situacije
 • deca će naučiti osnovni koncept borbe protiv dopinga
 • deca će pokazati viši nivo moralne svesti
 • deca će biti svesna da je doping kršenje pravila sporta
Sportista junior
 • mladi sportisti će naučiti osnovne antidoping sadržaje i razumeti njihov značaj
 • mladi sportisti će biti svesni rizika od nenamernog dopinga
 • mladi sportisti će razumeti posledice kršenja antidoping pravila
 • mladi sportisti će smanjiti rizik od nenamernog dopinga u svakodnevnom životu
Sportista senior
 • sportisti će poznavati specifičnosti antidoping programa na međunarodnim takmičenjima
 • sportisti će ispuniti sve uslove međunarodnog antidoping programa
Vrhunski sportista
 • sportisti će znati zahteve RTP
 • sportisti će znati da koriste onlajn alat ADAMS

Tabela 2. Cilj preventivnih programa

Preventivni antidoping tim ima dva nivoa u svakoj podkategoriji (sportisti, pomoćno osoblje,…). Prvi nivo su obavezni antidoping preventivni programi, drugi nivo nisu obavezni preventivni programi, ali se preporučuju.

Ova grupa uključuje:

 • sportisti, članovi IF RTP, NRTP i NTP
 • sportisti, reprezentativci (od 14 godina),
 • sportisti, kandidati za učešće na velikim sportskim takmičenjima (u omladinskim i članskim kategorijama)
 • sportisti koji igraju u 1. nacionalnoj ligi u ekipnim sportovima
 • sportisti koji pohađaju srednju školu sa sportskim odeljenjima
 • prateće osoblje koje radi sa gore navedenim sportistima
 • prateće osoblje koje prima jedan oblik državnog ili opštinskog finansiranja.

Ova grupa uključuje:

 • deca i njihovi nastavnici u osnovnim školama,
 • sportisti, članovi kluba (od 14 godina),
 • prateće osoblje sportista koji rade u klubovima,
 • roditelji mladih sportista (do 18 godina),
 • studenti odabranih fakulteta (sport, farmacija, medicina),
 • sportski administratori u okviru pojedinačnih NPŠZ i NOK,
 • lekari, farmaceuti, pedijatri i školski lekari,
 • rekreativci i članovi fitnes centara,
 • predstavnici medija.

Preventivni programi ADAS se međusobno dopunjuju i sistematski nadograđuju tokom sportske karijere svakog pojedinca. Osmišljeni su tako da se sportista susreće sa antidoping sadržajem na samom početku organizovanog sporta (u ovoj fazi akcenat je uglavnom na vrednostima u sportu), a u kasnijim fazama postepeno se uvode specifičniji antidoping sadržaji. Tokom razvoja pojedinca na sportskom putu razvija se i njegova percepcija antidoping:

 • U prvoj fazi, pojedinac je svestan da u sportu postoje pravila koja definišu sport i da ih je neophodno poštovati da bi se pošteno bavio sportom. Sadržaj u ovoj fazi zasniva se na vrednostima u sportu, kroz koje se „doping“ predstavlja kao varanje, kršenje pravila, nepoštenje…
 • U drugoj fazi, pojedinac poznaje značaj vrednosti u sportu i sportskim pravilima i zna posledice ponašanja koje nije u skladu sa vrednostima ili pravilima. On zna šta je ispravno, a šta pogrešno. Sadržaji uključuju osnovne antidoping oblasti – šta je zabranjeno i zašto je zabranjeno.
 • U trećoj fazi, pojedinac razume zašto postoje pravila za sport. Razume zašto je doping zabranjen i šta je prevara u sportu. Sadržaj pokriva sve antidoping oblasti (u skladu sa članom 5.2 ISE) sa naglaskom na rizike od nenamernog dopinga. U ovoj fazi važno je da mladi sportista prihvati borbu protiv dopinga kao sastavni deo sporta i shvati da je doping kontrola jedini način da se varalice isključe iz sporta.
 • Četvrta i peta faza predstavljaju korišćenje stečenih znanja i stečenih vrednosti i njihov odraz u svakodnevnom životu. Sportista se ponaša u skladu sa stečenim znanjima, upotreba nedozvoljenih supstanci ne predstavlja ga iskušenje, jer je svestan važnosti fer bavljenja sportom. Sadržaj u ove dve faze usmeren je pre svega na poznavanje globalnih zahteva borbe protiv dopinga, u smislu poznavanja specifičnih pravila velikih međunarodnih takmičenja.

Sistematsko osmišljavanje preventivnih antidoping programa obezbeđuje da se pojedinac nekoliko puta u svojoj sportskoj karijeri uključi u preventivne programe, što znači da je u svim koracima na svom putu upoznat sa ključnim antidoping sadržajem ovog perioda. U praksi to znači:

 • da se mladi sportista prvi put susreće sa antidoping sadržajima sa akcentom na vrednostima u sportu već u osnovnoj školi (od 6 do 14 godina),
 • da je u periodu kada se sportista aktivnije bavi sportom (srednjoškolski period od 15 do 19 godina) na nivou srednje škole dostupan niz antidoping aktivnosti sa sportskim odeljenjem, klubom/savezom, nacionalnim granskim sportskim savezom i OKS-SSS. Sportista će biti uključeni u jedan od programa najmanje dva puta pored e-učenja,
 • da sportisti stariji od 20 godina imaju programe koji se odnose na učešće u Registrovanoj grupi za testiranje i učešće na velikim međunarodnim takmičenjima, preko kojih dobijaju sve ključne informacije u vezi sa zahtevima globalne borbe protiv dopinga.

Uključivanje svakog pojedinačnog sportiste u preventivne antidoping programe zavisi pre svega od njegovog sopstvenog interesa i interesa njegovog kluba/saveza ili nacionalnog granskog sportskog saveza.

ADAS nudi svu podršku sportistima i savezima u pogledu pružanja informacija na sajtu, održavanja predavanja, radionica i podizanja svesti. Uvođenjem obaveznog e-učenja, obezbeđuje se da sportisti dobiju barem osnovnu antidoping edukaciju.

Kroz sve edukativne programe učesnici se upoznaju sa obaveznim temama prema međunarodnom standardu.

 1. Principi i vrednosti važne za čist sport
 2. Prava i odgovornosti sportista, sportskog personala i drugih grupa prema Kodeksu
 3. Princip striktne odgovornosti
 4. Posledice dopinga, fizičko i mentalno zdravlje, društveni i ekonomski efekti i sankcije
 5. Povreda antidoping pravila
 6. Supstance i metode na Listi
 7. Rizici upotrebe suplemenata
 8. Upotreba lekova i TUE
 9. Procedure testiranja, uključujući urin, krv i biološki pasoš sportiste (ABP)
 10. RTG, obrasci o lokaciji sportiste (Whereabouts) i ADAMS
 11. Program “Speak up” - prijavite doping