SVETSKI ANTIDOPING KODEKS

 • 2021 Svetski antidoping kodeks

  Preuzmi
 • 2015 Svetski antidoping kodeks

  Preuzmi

ZAKONI

 • Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

  Preuzmi
 • Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu

  Preuzmi
 • Zakon o ratifikaciji evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu, sa dodatkom

  Preuzmi
 • Zakon o sportu

  Preuzmi
 • Zakon o dobrobiti životinja

  Preuzmi
 • Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

  Preuzmi

STRATEGIJA

 • Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine

  Preuzmi

PRAVILNICI

 • Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava

  Preuzmi
 • Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za konje

  Preuzmi
 • Pravilnik o utvrđivanju izgleda markice sa znakom „DOPING FREE” i postupku za izdavanje markice

  Preuzmi
 • Pravilnik o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja

  Preuzmi
 • Pravilnik o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu

  Preuzmi
 • Pravilnik o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila

  Preuzmi
 • Pravilnik o usaglašavanju antidoping pravila ADAS sa Svetskim antidoping kodeksom

  Preuzmi
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

  Preuzmi

STATUT

 • Statut Antidoping agencije Republike Srbije

  Preuzmi

TUE

MODELI SPORTSKIH PRAVILA

Ovde možete preuzeti modele sportskih pravila, programa i odluke koje nacionalni sportski savezi donose u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2014 i 47/2021):

 • 1) Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila

  Preuzmi

Model Pravilnika o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila je izrađen u skladu sa izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu iz maja 2021. godine i izmenama Svetskog antidoping kodeksa koje su stupile na snagu 1. januara 2021. godine.

Po usvajanju i stupanju na snagu Pravilnika, savez je u obavezi da isti dostavi u roku od 15 dana ministarstvu nadležnom za poslove sporta i Antidoping agenciji.

NAPOMENA: Model pravila nije namenjen sportovima u kojim se takmiče životinje.

 • 2) Program antidoping delovanja

  Preuzmi

Model Programa antidoping delovanja je dat u osnovnim crtama i potrebno je da ga savezi prilagode svojim potrebama, aktivnostima i ciljevima. Model je usklađen sa izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu iz maja 2021. godine.

Po usvajanju, Program je potrebno dostaviti Antidoping agenciji u roku od 15 dana.

 • 3) Odluka o imenovanju lica odgovornog za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga

  Preuzmi

Model Odluke je usklađen sa izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu iz maja 2021. godine. Odluku je potrebno dostaviti Antidoping agenciji, sa kontakt podacima imenovanog lica.

 • 4) Pravilnik o zaštiti lica koje pruža informacije ili dokaze u vezi sa dopingom i nepoštovanjem antidoping pravila

  Preuzmi

Obaveza donošenja ovog pravilnika, utvrđena je izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu iz maja 2021. godine. Model pravilnika je dat u osnovnim crtama i potrebno je da ga savezi prilagode svojim potrebama i aktivnostima.

Po usvajanju i stupanju na snagu Pravilnika, savez je u obavezi da isti dostavi u roku od 15 dana ministarstvu nadležnom za poslove sporta i Antidoping agenciji.

WADA

OSTALO

 • Komentar Zakona o sprečavanju dopinga u sportu – Prof. dr Nenad Đurđević

  Preuzmi
 • UNESKO brošura o dopingu

  Preuzmi
 • Džepni priručnik o dopingu

  Preuzmi
 • Sports physicians, ethics and antidoping governance: between assistance and negligence

  Preuzmi