ANTIDOPING ODBOR ODBIO PRIGOVOR KK CAREVA ĆUPRIJA

Objavljeno: 13.3.2020

Antidoping odbor je, dana 6. marta 2020. godine, odlučujući po prigovoru KK „Careva Ćuprija“ na rešenje Predsednika Antidoping odbora broj 8-0207-1 od 07.02.2020. godine, odbio prigovor kao neosnovan.
Razmatrajući postupanje Predsednika Antidoping odbora po podnetoj žalbi KK „Careva Ćuprija“ na odluke SKAS br. 1/2020, 2/2020 i 3/2020 i doneto rešenje na koje je uložen prigovor, Antidoping odbor je utvrdio da je Predsednik Antidoping odbora pravilno postupio i primenio zakon odbacujući žalbu kao podnetu od strane neovlašćenog lica, jer Konjički klub „Careva Ćuprija“, prema članu 27. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2014) nije u konkretnim slučejevima ovlašćen za podnošenje žalbe.
U pogledu primedbi iz prigovora koji se odnose na rad Srpskog kasačkog saveza, Antidoping odbor je utvrdio da nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju dopinga u sportu od strane nacionalnih sportskih saveza nije u nadležnosti ovog tela. Nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju dopinga u sportu od strane nacionalnih sportskih saveza vrši, u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, ministarstvo nadležno za poslove sporta, preko sportskih inspektora. Republička sportska inspekcija i prema Zakonu o sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2016) vodi nadzor nad radom organizacija u oblasti sporta. Priroda postupka pred Antidoping odborom je disciplinska, ne upravna, u skladu sa čl. 10 i 16 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i u skladu sa odredbama Svetskog antidoping kodeksa. Da bi Antidoping odbor postupao po žalbi, žalba mora da bude podneta od strane zakonom ovlašćenog lica. Tek u tom slučaju, prema članu 83. Pravilnika o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila, Žalbeno veće Antidoping odbora može rešavati po žalbi i žalbu odbaciti, odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu odluku ili žalbu usvojiti, a prvostepenu odluku preinačiti. Žalbe podnete od strane neovlašćenih lica se odbacuju.