АНТИДОПИНГ ОДБОР ОДБИО ПРИГОВОР КК ЦАРЕВА ЋУПРИЈА

Антидопинг одбор је, дана 6. марта 2020. године, одлучујући по приговору КК „Царева Ћуприја“ на решење Председника Антидопинг одбора број 8-0207-1 од 07.02.2020. године, одбио приговор као неоснован.
Разматрајући поступање Председника Антидопинг одбора по поднетој жалби КК „Царева Ћуприја“ на одлуке СКАС бр. 1/2020, 2/2020 и 3/2020 и донето решење на које је уложен приговор, Антидопинг одбор је утврдио да је Председник Антидопинг одбора правилно поступио и применио закон одбацујући жалбу као поднету од стране неовлашћеног лица, јер Коњички клуб „Царева Ћуприја“, према члану 27. Закона о спречавању допинга у спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2014) није у конкретним случејевима овлашћен за подношење жалбе.
У погледу примедби из приговора који се односе на рад Српског касачког савеза, Антидопинг одбор је утврдио да надзор над применом Закона о спречавању допинга у спорту од стране националних спортских савеза није у надлежности овог тела. Надзор над применом Закона о спречавању допинга у спорту од стране националних спортских савеза врши, у складу са чл. 35. и 36. Закона о спречавању допинга у спорту, министарство надлежно за послове спорта, преко спортских инспектора. Републичка спортска инспекција и према Закону о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) води надзор над радом организација у области спорта. Природа поступка пред Антидопинг одбором је дисциплинска, не управна, у складу са чл. 10 и 16 Закона о спречавању допинга у спорту и у складу са одредбама Светског антидопинг кодекса. Да би Антидопинг одбор поступао по жалби, жалба мора да буде поднета од стране законом овлашћеног лица. Тек у том случају, према члану 83. Правилника о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила, Жалбено веће Антидопинг одбора може решавати по жалби и жалбу одбацити, одбити као неосновану и потврдити првостепену одлуку или жалбу усвојити, а првостепену одлуку преиначити. Жалбе поднете од стране неовлашћених лица се одбацују.


Најновије вести


Све вести >