ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ADAS

Objavljeno: 27.9.2023

Dana 26.9.2023. godine, održana je redovna sednica Upravnog odbora Antidoping agencije Republike Srbije.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora 3.2.2023. godine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju u periodu od 1.1.2023. do 15.9.2023. godine
3. Odluka o izmenama Finansijskog plana za 2023. godinu
4. Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala, sa rokovima čuvanja
5. Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala
6. Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
7. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja
8. Odluka o utvrđivanju izgleda grafičkog loga i drugih jedinstvenih znakova Antidoping agencije Republike Srbije
9. Odluka o utvrđivanju visine taksi za javne usluge koje pruža Antidoping agencija Republike Srbije