СВЕТСКИ АНТИДОПИНГ КОДЕКС

ЗАКОНИ

СТРАТЕГИЈА

ПРАВИЛНИЦИ

СТАТУТ

TUE

МОДЕЛИ СПОРТСКИХ ПРАВИЛА

Овде можете преузети моделе спортских правила, програма и одлуке које национални спортски савези доносе у складу са Законом о спречавању допинга у спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2014 и 47/2021):

Модел Правилника о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила је израђен у складу са изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године и изменама Светског антидопинг кодекса које су ступиле на снагу 1. јануара 2021. године.

По усвајању и ступању на снагу Правилника, савез је у обавези да исти достави у року од 15 дана министарству надлежном за послове спорта и Антидопинг агенцији.

НАПОМЕНА: Модел правила није намењен спортовима у којим се такмиче животиње.

Модел Програма антидопинг деловања је дат у основним цртама и потребно је да га савези прилагоде својим потребама, активностима и циљевима. Модел је усклађен са изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године.

По усвајању, Програм је потребно доставити Антидопинг агенцији у року од 15 дана.

Модел Одлуке је усклађен са изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године. Одлуку је потребно доставити Антидопинг агенцији, са контакт подацима именованог лица.

Обавеза доношења овог правилника, утврђена је изменама Закона о спречавању допинга у спорту из маја 2021. године. Модел правилника је дат у основним цртама и потребно је да га савези прилагоде својим потребама и активностима.

По усвајању и ступању на снагу Правилника, савез је у обавези да исти достави у року од 15 дана министарству надлежном за послове спорта и Антидопинг агенцији.

WADA

ОСТАЛО